Onze behandelingen worden door de Zorgverzekeraars en Vektis
Voor het jaar 2023 erkend door diverse zorgverzekeraars:

Cat therapeut level 3

Vestiging :

HYPNOSE-PRAKTIJK-LIMBURG

Zorgsoort :

Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

 

minderjarigheids toestemmingsformulier

!
!
kind-stotteren

Kind Stotteren

Stotteren ( Mooie techniek om stotteren aan te pakken! Voor kinderen tot 16 jaar.)

Stotteren begint meestal als je tussen twee en vijf jaar oud bent. Dit is de periode dat kinderen meer leren praten. Deze periode kan je wel normaal noemen. Stotteren komt op volwassen leeftijd meer voor bij jongens of mannen dan bij meisjes en vrouwen. Stotteren kan bij seizoenen vaak heftig zijn of juist minder heftig en is sommige gevallen juist even over zijn.

Tijdens het spreken krijgt iemand constant terugkoppeling over hetgeen gezegd wordt. De voor de spraak verantwoordelijke spieren (tong, lippen, kaakspieren enzovoort) worden door het voor de spraak verantwoordelijke deel van de hersenen (de temporale kwab van de linker hersenhelft) geïnstrueerd om bepaalde bewegingen te maken. Wanneer een spierbeweging fout gaat (dreigt te gaan) vanwege bijvoorbeeld spanning (welke dan ook) wordt dit naar de hersenen teruggekoppeld. Bij een PDS wordt deze terugkoppeling minder adequaat gegeven, waardoor de spieren blijven corrigeren. Dit veroorzaakt stottersymptomen. Het probleem uit zich dus in de afstemming tussen de aansturing vanuit de hersenen en de spieren die voor de spraak verantwoordelijk zijn. Maar het is geen ‘spierprobleem’

Kinderen en pijn

Het begeleiden van een kind tot verlossing van de pijn!
bedplassen

Kind en Bedplassen

Bedplassen ( vanaf nu droog wakker worden)

Enuresis nocturna of enuresis is het onwillekeurig urineren door kinderen, meestal tijdens de slaap. Het verschijnsel wordt ook wel bedplassen of bedwateren genoemd.

Normaal krijgen kinderen tijdens hun ontwikkeling steeds meer beheersing over hun blaas vanaf het moment dat hun ouders hen leren zindelijk te zijn. Meestal hebben kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar geen last meer van bedwateren. Het komt echter voor dat het bedplassen ook na die leeftijd nog blijft doorgaan. Men spreekt dan van primaire enurese. Als het kind al een tijd zindelijk is geweest en daarna weer gaat bedplassen, noemt men dit secundaire enurese. In dit laatste geval kan er sprake zijn van urineweginfecties, suikerziekte of algemene ziekte, maar er kan ook sprake zijn van stress.

toestemming minderjarigheidsovereenkomst

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut

Dit formulier dient te worden ondertekend door de ouders of voogd van een minderjarige die niet wilsbekwaam is en door de CAT-therapeut die de behandeling gaat geven. De CAT-behandelovereenkomst dient alsnog te worden ingevuld waarbij de minderjarige als cliënt geldt. De CAT-behandelovereenkomst wordt ondertekend door de (indien mogelijk beide) gezagdragende ouder(s) of voogd. De gezagdragende ouder(s) of voogd dien(t/en) toe te zien op de rechten van de wilsonbekwame minderjarige. Zie voor uitleg over wilsbekwaamheid en overige details hoofdstuk 7 van de CAT-reglementen. Over het algemeen geldt het volgende:

-     Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen

-     Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden

-     Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)

Indien er sprake is van één gezagdragende ouder of voogd, moeten dit formulier en de CAT- behandelovereenkomst ondertekend worden door de ouder of voogd, de minderjarige en de CAT- therapeut.

Indien er sprake is van twee gezagdragende ouders dient dit formulier en de CAT- behandelovereenkomst door beide gezag dragende ouders, de minderjarige en de CAT-therapeut te worden ondertekend.

Indien er sprake is van een niet wilsbekwame minderjarige, dient dit formulier voor elke sessie te worden ingevuld en ondertekend.

Indien de minderjarige ouder is dan 12 jaar en als wilsbekwaam kan worden gezien (en dit aantoonbaar is), is dit formulier niet nodig en kan de behandeling plaatsvinden. De CAT- behandelovereenkomst dient dan alsnog door de wilsbekwame minderjarige te worden ondertekend.

Naam ouder(1)/voogd:

Naam ouder(2):

Naam minderjarige: 

Naam CAT-therapeut:.......................................................................................................

Datum van de betreffende therapiesessie waarvoor met dit document toestemming wordt verleend:

De aard van de betreffende sessie, welke behandelvorm(en) of therapievorm(en) is(zijn) gebruikt?

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut

Ondergetekenden verklaren dat:

-       De minderjarige als niet wilsbekwaam wordt beschouwd

-       De ouders of voogd toeziet(toezien) op de rechten van de minderjarige waar het deze behandeling betreft

-       De ouders of voogd toestemming geeft(geven) voor de behandeling van de minderjarige zoals beschreven in dit document op de aangegeven datum

-       De CAT-behandelovereenkomst tevens is ondertekend door de ouders of voogd


 


Datum:......................................

Handtekening ouder (1) of voogd: